Forum Stowarzyszenia StreetfighterSTATUT

 

Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Doskonalenia Techniki Jazdy na Motocyklu

w Polsce

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Odpowiedzialnego Doskonalenia Techniki Jazdy na Motocyklu i jest dalej zwane „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może używać skrótu SODTJM.

 

§2

1.    Terenem działalności „Stowarzyszenia” jest obszar Polski, a siedzibą Warszawa, ulica Rozbrat 32/37.

2.    Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane Klubami, działające na zasadzie regulaminu wewnętrznego.

3.    Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.

 

§3

Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i z tego tytułu posiada osobowość prawną

 

§4

Stowarzyszenie jest jednostką samorządną, działającą w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

§5

1.Stowarzyszenie używa godła i barw, a władze Stowarzyszenia używają pieczęci określających ich nazwę.

2.Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§7

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i promowanie Freestyle’u jako bezpiecznej formy wypoczynku i rekreacji na motocyklu, stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków rozwijania swoich umiejętności i sztuki jazdy motocyklowej oraz rozwijanie wśród nich poszanowania do bezpiecznej a przede wszystkim zgodnej z przepisami o ruchu drogowym formy korzystania z pojazdów motocyklowych - kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki jazdy po drogach publicznych oraz terenach objętych przepisami o ruchu drogowym, działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania dróg, kształtowanie właściwych postaw i kultury jazdy względem innych użytkowników dróg i placów publicznych przeznaczonych do ruchu drogowego. W działaniach na rzecz ochrony użytkowników dróg Stowarzyszenie będzie wspierało wszelkie działania zgodne ze statutem Stowarzyszenia jak i obowiązujące w prawie Polskim.

 

 

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1)   reprezentowanie idei bezpiecznej jazdy na motocyklu przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami  tego typu w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi,

2)   organizowanie terenowych jednostek Stowarzyszenia zwanych Klubami, zebrań, szkoleń, prelekcji itp.

3)   prowadzenie i popieranie działalności sportowej oraz ochrony środowiska naturalnego,

4)   upowszechnianie sportu i bezpiecznej turystyki motocyklowej, organizowanie imprez masowych oraz organizowanie rekreacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin,

5)   kupowanie, przejmowanie i użytkowanie obiektów oraz prowadzenie na ich obszarze działalności statutowej,

6)   inicjowanie i rozwijanie współpracy z zakładami produkującymi sprzęt i akcesoria motocyklowe i przedsiębiorstwami prowadzącymi sprzedaż tego sprzętu, w szczególności popierając rodzimy przemysł branży motocyklowej

7)    popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia,

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

 

§9

1.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych

2.    W Stowarzyszeniu mogą zrzeszać się również kandydaci na członków, na warunkach podanych niżej.

 

§10

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i uznała statut Stowarzyszenia oraz regulaminy jak i wniosła stosowne opłaty.

2.    Kandydatem może być małoletni poniżej 16 lat życia za pisemną zgodą jego przedstawicieli ustawowych. Kandydatowi nie przysługuje prawo udziału w głosowaniach.

3.    Kandydatem może być również każda osoba fizyczna, która złożyła wniosek, a nie spełniła wymogów podanych w ust. l do czasu spełnienia tych wymogów.

4.    Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd Stowarzyszenia.

5.    Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom, które położyły wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, jest zwolniony od świadczeń członkowskich, ma prawo noszenia Odznaki Członka Honorowego Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

§11

O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§12

Członek Stowarzyszenia: zwyczajny, honorowy i kandydat z zastrzeżeniem określonym w § 10 p. 2 ma prawo:

1)   uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia,

2)   wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Stowarzyszenia, poddawać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami,

3)   uprawiać Freestyle na terenach Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie, a na innych terenach za zgodą ich właścicieli z zachowaniem treści i warunków udzielonych zezwoleń,

4)   nosić odznaki Stowarzyszenia,

Prawa powyższe, z wyjątkiem wymienionym w pkt. 2 przysługują również kandydatom.

 

§13

1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1)   przestrzegać postanowień statutu, wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał władz Stowarzyszenia, stać na straży dobrego imienia Stowarzyszenia, sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Stowarzyszenia, ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków pod rygorem wydalenia dyscyplinarnego ze Stowarzyszenia,

2)   pogłębiać wiedzę i praktykę dotyczącą technik jazdy motocyklowej przez czynny udział w szkoleniu, zawodach i innych imprezach, w tym również imprezach masowych organizowanych przez Stowarzyszenie,

3)   opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

4)   brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia lub zamiennie wpłacić określoną przez Zarząd sumę za nie przepracowanie ustalonego przez Walne Zgromadzenie czasu na te prace,

5)   uczestniczyć w walnych zgromadzeniach Stowarzyszenia.

Wymienione obowiązki dotyczą również kandydatów.

 

2. Kandydaci opłacają składki w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

§14

1.    Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki określone w §13 może być ukarany przez Sąd Organizacyjny I instancji jedną z następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach członka na okres od l roku do 2 lat,

d) wykluczenie ze Stowarzyszenia z równoczesnym pozbawieniem odznak.

2.    Kary wymienione w ust. l pkt. 3 i 4 mogą być zawieszone orzeczeniem Sądu Organizacyjnego II instancji na okres l roku.

3.    Sąd Organizacyjny II instancji może zobowiązać ukaranego do złożenia egzaminu ze znajomości statutu lub obowiązujących regulaminów, naprawienia wyrządzonej szkody w imieniu Stowarzyszenia lub innych osób, wyznaczyć określony szczególny obowiązek świadczenia pracy społecznej.

4.    Od orzeczenia Sądu Organizacyjnego II instancji członek ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

5.    Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. l, pkt. l i 2 następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o których mowa w pkt. 3 może nastąpić w dwa lata po upływie kary orzeczeniem sądu organizacyjnego, wydanym na wniosek zainteresowanego.

6.    Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osoby, która została wykluczona ze Stowarzyszenia może nastąpić po upływie 5 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu i wymaga odrębnego rozpatrzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§15

Członkostwo ustaje wskutek:

1.    rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

2.    skreślenie na skutek nieopłacenia składki za dany okres, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

3.    wykluczenia orzeczeniem sądu organizacyjnego,

4.    śmierci członka.

 

§16

Za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia mogą być przyznane następujące wyróżnienia: dyplom, brązowa, srebrna i złota odznaka „streetfighter”.

 

 

 

Rozdział IV

Władze, Organy wykonawcze oraz zasady organizacyjne Stowarzyszenia

 

§18

1. Władzami Stowarzyszenia jest:

1) Walne Zgromadzenie

 

2. Organami wykonawczymi Stowarzyszenia są:

1) Zarząd

2) Komisja Rewizyjna

3) Sąd Organizacyjny

 

3. Organami wykonawczymi Klubu są:

l) Zarząd Klubu

 

4. Kadencja władz trwa 5 lat. Na 3 miesiące przed upływem czasu, na który władze są wybrane, zwoływane jest Walne Zgromadzenie, którego celem jest wybór Władz na kolejny pięcioletni okres. Członkowie władz kończących kadencję mogą starać się o ponowny wybór na te same lub na inne stanowiska we Władzach Stowarzyszenia.

 

5. Uchwały władz Stowarzyszenia i uchwały organów wykonawczych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić, bądź uchylić każdą uchwałę organów wykonawczych Klubu w przypadku, gdy narusza ona przepisy prawa lub statutu Stowarzyszenia albo inne przepisy wydane na jego podstawie.

 

6. W razie zdekompletowania w trakcie kadencji składu zarządów, komisji rewizyjnej, sądu organizacyjnego i zarządu klubu, przeprowadzane są wybory uzupełniające.

Wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

 

7. Walne Zgromadzenia są władne do podejmowania uchwał: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania - o ile nie postanowią one inaczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na zasadach określonych dla zwyczajnych zgromadzeń, a uczestniczą w nich członkowie uprawnieni do brania udziału w zwyczajnych zgromadzeniach.

8. Do rozpatrywania spraw członków za czyny określone w §14 powołany jest sąd organizacyjny.

9. Przed sądem organizacyjnym występuje w charakterze oskarżyciela powołany przez Zarząd Stowarzyszenia rzecznik, którego zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

10.Odwołanie ukaranego do Walnego Zgromadzenia od uprawomocnionego orzeczenia sądu organizacyjnego musi być złożony w terminie nie dłuższym niż 6 m-cy od daty wydania orzeczenia.

11. Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego Stowarzyszenia oraz Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków Stowarzyszenia są uchwalane na wspólnym posiedzeniu tych władz.

12. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zawiesić działalność Zarządu Klubu na okres do 2 lat w razie stwierdzenia jego bezczynności lub działalności sprzecznej z postanowieniami statutu albo przepisami i regulaminami wydanymi na jego podstawie. Na okres zawieszenia Zarząd powołuje pełnomocnika.

 

§19

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenia dzielą się na:

1)   zwyczajne

2)   nadzwyczajne

 

§20

W Walnym Zgromadzeniu członków uczestniczą:

a)    z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi;

b)   z głosem doradczym członkowie wspierający, kandydaci na członków i zaproszeni goście.

 

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należą:

1)   uchwalenie porządku i regulaminu obrad,

2)   ustalenie ogólnych wytycznych działalności Stowarzyszenia,

3)   rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,

4)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz zamierzeń gospodarczych i ekonomicznych,

5)   rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i Sądu Organizacyjnego,

6)   wybór  Komisji Rewizyjnej i Sądu Organizacyjnego,

7)   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

8)   podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia,

9)    nakładanie na członków Stowarzyszenia obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia za to ekwiwalentu pieniężnego co może być zdecydowane większością 1/2 głosów uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zgromadzenia,

10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

§22

1.    Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeden raz w roku (pierwsze półrocze).

2.    O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków poprzez formę listowną, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

 

§23

1.    Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.

 

§24

Zarząd realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

 

§25

1.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.    Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków Prezydium w składzie:

- prezesa

- wiceprezesa

- sekretarza

- skarbnika

- rzecznika prasowego

funkcje wymienione powyżej mogą być łączone przez jedną osobę pod warunkiem, że ta sama osoba nie pełni jednocześnie funkcji: prezesa i wiceprezesa, prezesa i skarbnika lub wiceprezesa i skarbnika. W efekcie łączeniu z innymi funkcjami podlegają jedynie funkcje rzecznika prasowego i sekretarza

 

§26

1.    Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.    Raz w roku w sprawach ustalenia preliminarza budżetowego oraz planu gospodarczego Stowarzyszenia, Zarząd odbywa posiedzenie z udziałem Prezesów Klubów (o ile istnieją) z głosem decydującym.

 

§27

Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków rozwoju Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)        reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2)        rozwijanie działalności sportowej i turystycznej,

3)        zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przedstawiania im planów i materiałów, o których mowa w §21,

4)        realizacja uchwał Walnych Zgromadzeń,

5)        rozpatrywanie i uchwalanie preliminarza budżetowego oraz zamierzeń gospodarczych Stowarzyszenia,

6)        rozpatrywanie, zatwierdzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

7)        ustalanie wysokości składki członkowskiej,  wpisowego i zasad podziału między kluby,

8)        podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości w ramach obowiązującego prawa,

9)        podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji Klubów,

10)    uchwalanie ramowych regulaminów działania Zarządów Klubu,

11)    nadawanie odznak Stowarzyszenia,

12)    powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia oraz Rzecznika Zarządu,

13)    Sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności Zarządów Klubów,

14)    uchylanie i zmienianie treści uchwał zarządów Klubów niezgodnych ze statutem albo przepisami wydanymi na jego podstawie, albo przepisami prawa.

 

Dla złożenia każdego oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia jest konieczna łączna reprezentacja co najmniej trzech członków Zarządu

 

§28

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeby. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezydium kieruje bieżąco całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Zarządu z tym, że uchwały podjęte przez Prezydium w zakresie spraw wymienionych w §27 pkt. 3 do 12 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 

§29

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 

§30

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności,

2)   występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądania wyjaśnień,

3)   składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 

§31

Sąd Organizacyjny składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Sądu ze swego grona wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§32

Sąd Organizacyjny składa sprawozdanie z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

 

§33

1.    Sąd Organizacyjny rozpatruje sprawy przeciwko wszystkim członkom Stowarzyszenia w składzie 2-osobowym, działając jako sąd I instancji i w składzie 3-osobowym, jako sąd II instancji.

2.    Sąd Organizacyjny I instancji orzeka w kompletach złożonych z przewodniczącego i z jednego z pozostałych dwóch członków (zastępcy lub sekretarza). W przypadku rozbieżności zdań Przewodniczącego i pozostałego członka Sądu Organizacyjnego I instancji, decyduje głos Przewodniczącego.

3.    Odwołanie od orzeczeń Sądu Organizacyjnego I instancji rozpatruje Sąd Organizacyjny II instancji – Sąd Organizacyjny w pełnym składzie 3 członków. Decyzje zapadają większością głosów, przy czym w przypadku trzech odmiennych stanowisk wszystkich 3 członków Sadu Organizacyjnego II instancji, decyduje głos Przewodniczącego.

 

 

Rozdział V

Oddziały Lokalne Stowarzyszenia

 

§34

1)   Odziały Lokalne Stowarzyszenia noszą nazwę Klubów Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Doskonalenia Techniki Jazdy na Motocyklu tworzone są w Stowarzyszeniu jako terenowa jednostka organizacyjna pod warunkiem, że skład osobowy Stowarzyszenia przekracza 20 członków i powstają na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

2)   Klub zrzesza minimum 5 członków,

3)   Teren działania Klubu określa Zarząd Stowarzyszenia stosowną uchwałą,

4)   Organem wykonawczym Klubu jest trzyosobowy Zarząd Klubu, którym kieruje Prezes Zarządu Klubu,

5)   Kluby Stowarzyszenia nie mogą uzyskiwać osobowości prawnej.

6)   Regulamin pracy Zarządu Klubu, kompetencje Klubu, uprawnienia i obowiązki ustali Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały Zarządu.

7)   Zarząd Klubu jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia w trakcie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwykłą większością głosu. Na posiedzeniu, poświęconym powoływaniu lub odwoływaniu członków Zarządu Klubu konieczna jest obecność wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. Prezes Zarządu Klubu jest wybierany przez członków Zarządu Klubu spomiędzy członków Zarządu Klubu na pierwszym posiedzeniu Zarządu Klubu.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§35

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§36

1. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

1)   wpisowe, składki i opłaty członkowskie,

2)   dotacje, subwencje i darowizny,

3)   dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Stowarzyszenie,

 

2. Wszystkie wpłaty na fundusz Stowarzyszenia mogą być wykonywane wyłącznie na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

 

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w interesie Stowarzyszenia i jego członków, w szczególności w następujących dziedzinach (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

1) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD nr 92.62.Z),

2) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD nr 74.84.A),

3) Reklama (PKD nr 74.40.Z),

4) Badania i analizy techniczne (PKD nr 74.30.Z),

5) Badania rynku i opinii publicznej (PKD nr 74.13.Z),

6) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD nr 52.61.Z),

7) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD nr 50.30.B),

8) Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (PKD nr 50.20.B),

9) Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD nr 50.20.A),

10) Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD nr 50.10.B),

11) Pozostała działalność wydawnicza (PKD nr 22.15.Z),

12) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD nr 22.13.Z),

13) Wydawanie gazet (PKD nr 22.12.Z),

14) Wydawanie książek (PKD nr 22.11.Z).

 

4. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i umacnianiu Stowarzyszenia. Nie mogą być one przeznaczone do podziału między jego członków.

 

5. Zasady przepływu i wykorzystania dochodów z działalności gospodarczej określają uchwały Zarządu Głównego.

 

6. Kontrola działalności spółek, w których Stowarzyszenie posiada udziały lub akcje, jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez odpowiednie, statutowe organy tych spółek.

 

 

§37

1.    Gospodarka majątkiem i funduszem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie budżetu, obejmującego dochody i wydatki.

2.    Rokiem budżetowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

3.    Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej.

 

§38

 

Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie i podpisy trzech członków Zarządu, w tym skarbnika Stowarzyszenia i prezesa lub skarbnika Stowarzyszenia i v-ce prezesa Stowarzyszenia.

             

 

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 

 

§39

1.    Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków biorących udział w prawomocnych obradach, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

2.    W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę statutu przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie na trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.

 

 

 

§40

Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w trakcie prawomocnych obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

§41

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia, jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

 

Komitet założycielski: ......